fredag 9. november 2012

Prosjekt om seksualitet

Dere skal lage en problemstilling til temaet dere trekker (Ungdom og seksualitet, seksuelt overførbare sykdommer, abort, seksuell orientering, prevensjon). Produktet skal være en presentasjon der dere presenterer og drøfter problemstillingen. Det å drøfte en problemstilling vil si å belyse temaet fra flere sider.  I presentasjonen skal dere også naturlig komme inn på et av de andre kompetansemålene dere selv velger. Vær kreative i valg av presentasjonsform. Dere får ikke bruke PowerPoint denne gangen. Alternative presentasjonsformer kan f.eks. være paneldebatt, rollespill, film, intervju, portrettintervju, hørespill for radio osv. Presentasjon skal vare i maks 5 minutter per gruppe og kan være laget på forhånd.
Dere skal også være opponenter til den andre gruppen som har samme tema som dere selv. Det vil si at dere skal vurdere hverandres presentasjoner og forberede 3 spørsmål til den andre gruppen knyttet til deres presentasjon.
Kompetansemål:
Alle skal jobbe med deler av dette målet:
  • drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, ulik seksuell orientering, prevensjon, abort og seksuelt overførbare infeksjoner
Alle skal i tillegg velge ett av de seks kompetansemålene nedenfor:
  • forklare hvordan kroppen beskytter seg mot sykdom
  • beskrive hvordan man kan forebygge og behandle infeksjonssykdommer
  • beskrive hvordan hormoner er med på å styre ulike prosesser i kroppen
  • forklare hvordan nervesystemet og hormonsystemet styrer prosesser i kroppen
  • beskrive fosterutvikling og hvordan en fødsel foregår
  • gjøre greie for hvordan livsstil kan føre til sykdom og skader, og hvordan det kan forebygges
Tidsplan:
1.    Økt:
Lag en problemstilling knyttet til temaet dere trekker. Problemstillingen skal leveres inn rett etter den første økten. Klassen blir enig om hvordan presentasjonen skal vurderes.
2.    Økt:
Jobbe med informasjonsinnhenting for å kunne svare på problemstillingen
3.    Økt:
Forberede presentasjon. Levere inn skjema nedenfor om presentasjonen.
4.    Økt:
Presentasjon. Når den andre gruppen som har deres tema presenterer skal dere i løpet av presentasjonen forberede 3 spørsmål til hvert av gruppemedlemmene og gjøre en vurdering av presentasjonen. Lærer stiller også spørsmål.
5.    Økt:
Presentasjon
For å unngå tekniske problemer, må dere ha sjekket ut på forhånd at presentasjonsformen dere har valgt lar seg avspille på skolens PC’er med programvare som finnes på denne.
Datoer for presentasjonene skrives på A-plan. Kommer når gruppene har trukket tema.
Vurdering:
a)       Opponentgruppa vurderer presentasjonen. Klassen blir enig om hva som skal vurderes.

b)       Lærer vurderer problemstillingen etter disse kriteriene (gruppevurdering)

Lav
Middels
Høy
 Dere kan formulere et spørsmål som er åpent for ulike tolkninger.

Dere kan komme med forslag til hvordan dere kan finne svar på spørsmålet

Dere kan lage en problemstilling hvor dere kan vite noe om hva resultatet blir på forhånd.
 Dere kan lage en problemstilling som i stor grad er avgrenset.

Problemstillingen er mulig å undersøke

Problemstillingen er spennende og dere vet lite om hva resultatet blir på forhånd.
Dere kan lage en avgrenset problemstilling


Problemstillingen er mulig å undersøke innenfor tiden og ressursene som er tilgjengelige.

Problemstillingen er spennende og dere vet ikke hva resultatet blir på forhånd.Kommunikasjon og drøfting (individuell vurdering)
Lærer vurderer også hvordan dere kommuniserer og drøfter temaet basert på skjemaet under. Vurderingen baseres på hvordan dere svarer på spørsmål fra opponentgruppa og lærer etter presentasjonen. Individuell vurdering.
Lav
Middels
Høy
Framstiller fagstoff og argumenter med hverdagslige ord og bruk av noen faglige begreper
Framstiller fagstoff, resultater og argumenter med relevant bruk av faglige begreper og eksempler
Framstiller faglige forklaringer og argumenter strukturert, bruk av fagbegreper og eksempler presist og riktig.
Uttrykker relevante synspunkter og gjengir andres faglige synspunkter
Kan si noe som har med saken å gjøre.
Utdyper faglige synspunkter og responderer relevant på andres faglige synspunkter
Kan komme med egne argumenter.
Tydeliggjør styrker og svakheter i egne og andres faglige resonnementer
Kan begrunne egne argumenter
Du kan beskrive fakta som er viktige for problemstillingen
Du kan bruke naturfaglig kunnskap i nye sammenhenger
Du kan bruke naturfaglig kunnskap selvstendig i nye sammenhenger

Kommentar:
Karakter:

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar