torsdag 29. mars 2012

Hvordan lage en problemstilling?

Photo: FBI
Jeg har forsøkt å lage en forklaring på hvordan man kan lage og hva som kjennetegner en god problemstilling. Jeg syns det er vanskelig. Hvis du har kommentarer eller tips til hvordan jeg kan forbedre denne så ønskes det velkommen.

Problemstilling
Hva er en problemstilling
Når vi skal undersøke noe begynner vi med  formulere en problemstilling. Det gjør vi på bakgrunn av kunnskap vi har fått ved egne erfaringer eller ved  å studere et tema.
Det er viktig at problemstillingen er så presis og konkret at vi kan undersøke den  og få tydelige svar på det vi lurer på. Dette kalles en spisset- eller avgrenset problemstilling.
Det finnes to typer problemstillinger:
·      I en beskrivende problemstilling ønsker vi å finne ut av hvordan noe er. For eksempel: ”Hvor mange av elevene på skolen som kildesorterer søppel hver dag?”
·      I en forklarende problemstilling ønsker vi å se på sammenhenger mellom variabler/fenomener. For eksempel:  ”Har foreldrenes vaner noen sammenheng med elevenes vaner i forhold til kildesortering?”
En problemstilling kan starte med ord som: Hva, hvem, hvordan, på hvilken måte osv..
Dette er krav til en problemstilling:
·       En problemstilling skal være spennende, det betyr at de/ den som skal utføre undersøkelsen ikke vet hva resultatet blir.
·        En problemstilling bør være enkel, noe som medfører at vi må konsentrere oss om og avgrense undersøkelsen, en kan ikke få med seg alt.
·       Problemstillingen må være fruktbar , dvs at det skal gå an og gjennomføre en undersøkelse på grunnlag av problemstillingen.
Kjennetegn på måloppnåelse
Lav
Middels
Høy
Dere kan formulere et spørsmål knyttet til temaet dere skal jobbe med.

Dere kan formulere et spørsmål som er åpent for ulike tolkninger.

Dere kan komme med  forslag til hvordan dere kan finne svar på spørsmålet

Dere kan lage en problemstilling hvor dere kan vite noe om hva resultatet blir på forhånd.
Dere kan formulere en beskrivende problemstilling

Dere kan lage en problemstilling som i stor grad er avgrenset.

Problemstillingen er mulig å teste


Problemstillingen er spennende og dere vet lite om hva resultatet blir på forhånd.
Dere kan formulere en forklarende problemstilling.


Dere kan lage en avgrenset problemstilling


 Problemstillingen er mulig å teste innenfor tiden og ressursene som er tilgjengelige.

Problemstillingen er spennende og dere vet ikke hva resultatet blir på forhånd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar