torsdag 7. april 2011

Forskerspiren forsker på vann

De neste ukene skal dere arbeide som forskere innen temaet vann. Dere får hjelp av nysgjerrigpermetoden til gjennomføring av prosjektet. Dere skal formulere problemstilling og hypotese. Deretter skal dere designe et eksperiment som hjelper dere å finne ut om hypotesen stemmer. Når dere er ferdig med å analysere resultatene skal dere levere inn en rapport og lage en presentasjon (det kan være brosjyre, skrive et avisinnlegg, en muntlig presentasjon, en film eller kanskje som et forslag til kommunestyret). Hjemme skal dere jobbe for å holde fristene og dere skal finne og lese en artikkel om temaet dere har valgt hver uke. På slutten av rapporten skal det ligge en liste over navn og forfatter på alle artiklene dere har lest.

Forslag til tema dere kan jobbe med: 
Lys i vann, Vannets kretsløp, Massetetthet, Løslighet, Diffusjon, Osmose, Kapillærkrefter, Overflatespenning, Vannets faser, Forurensing i vann, Kuldeblanding, Temperatur, polaritet, løselighet, fordamping

Vurdering
 Dere vurderes i den eksperimentelle delen, rapporten og presentasjonen.  Dere vil få tilbakemelding og felles karakter. Husk at dette er en naturfagoppgave; det er viktig at dere viser naturfaglig kunnskap og ferdigheter. Bruk ressurser på bøker, internett og/eller fagpersoner til å forklare resultatene deres. Vi snakker om vurderingskriteriene på skolen. Dersom dere er usikker på hva dere vurderes etter kan dere spørre underveis.

Veiledning
 I løpet av prosessen skal alle gruppene ha minst en veiledning med lærer. Alle må drøfte hypoteser og få godkjenning til eksperiment før dere setter i gang med forsøket. Ellers er dere velkommen til å be om veiledning underveis i prosessen.

Tidsplan
Uke 17
Onsdag
Fredag
Hva
Innledning
Sett opp hypoteser, hypotesene må være ferdig før 2. Økt. Begynne å planlegge eksperiment
I dag må eksperimentet være ferdig planlagt.
Start på eksperiment
Husk å dokumentere prosessen
Hvor
Klasserom
Naturfag 1
Hjemme
Denne uken må dere være ferdig med hypotese og med planlegging av eksperimentet. Finn to artikler om eksperiment som er gjort om deres tema. Bruk Trigger og internett.


Uke 18
Fredag
Hva:
I dag må eksperimentet være ferdig planlagt.
Start på eksperiment
Husk å dokumentere prosessen
Hvor:
Naturfag 1
Hjemme:
Denne uken skal dere være ferdig med eksperimentet og dere bør være godt i gang med rapporten. Denne uken skal du lese og notere fra et leksikonoppslag og en wikipedia artikkel om temaet deres.


Uke 19

Onsdag: Denne uken skal dere være ferdig med rapporten. 
Denne uken skal du søke på temaet deres på forskning.no. 
Du skal lese og notere fra minst en artikkel som du ser som er 
relevant for søket. 


Fredag: Alle presenterer
Nysgjerrigpers arbeidsmetode:
1. Dette lurer jeg på!
Det er lov til å lure på alt mulig! En nysgjerrig forsker setter spørsmålstegn ved alt. Skriv ned spørsmålet du lurer på, og som du vil ha svar på. Det å stille gode spørsmål er helt avgjørende for det videre forskningsarbeidet. Bruk derfor litt tid på dette punktet.
2. Hvorfor er det slik?
Nå skal du prøve å svare på spørsmålet ditt: Hva kan årsaken være? Kan det være fordi...? Dette blir kalt å sette opp en hypotese eller et forslag til forklaring. Hypotesen vil danne utgangspunkt for det videre arbeidet. Ofte kan man tenke seg flere mulige forklaringer (hypoteser). Sett opp en, maks to hypoteser.
3. Legg en plan for eksperimentet!
Tiden er kommet for å legge en plan for gjennomføring av selve undersøkelsen eller gjøre egne forsøk og observasjoner (å observere betyr å følge med og legge merke til). Dere skal nå planlegge et eksperiment. Josefine skal godkjenne eksperimentet før dere setter i gang.
4. Eksperimenter!
Du skal samle opplysninger som har å gjøre med hypotesen din – både de som kan tyde på at hypotesen er riktig, og de som kan tyde på det motsatte! Du observerer, teller og måler, ringer, leser, skriver, spør og graver. Du arbeider som en forsker!

5. Dette har jeg funnet ut!
Etter undersøkelsen må du oppsummere det du har funnet ut og se om hypotesen du har satt opp under punkt 2 stemmer.

6. Fortell til andre! Når undersøkelsen er gjennomført, er tiden kommet for å fortelle andre hva du har funnet ut og hvordan du har arbeidet. Dere skal presentere arbeidet deres i en rapport til fagfolk og en presentasjon til andre som ikke kjenner temaet deres så godt. Et slikt arbeid kan gjerne presenteres ved å lage en brosjyre, skrive et avisinnlegg, en muntlig presentasjon, en film eller kanskje som et forslag til kommunestyret. Forskere må legge fram opplysninger som viser hvorfor de har kommet fram til svaret sitt, de må dokumentere sine resultater.

Nysgjerrigpermetoden her er noe omarbeidet etter er http://nysgjerrigper.no/

Vi setter i gang med dette forsøket etter påske. Jeg er spent på om mine 8. klassinger får til dette.

Status 29.04.11: Den ene klassen min er nå ferdig med de to første øktene. Etter mye kreativ frustrasjon er elevene godt i gang. De har funnet spennende problemstillinger og har laget hypoteser som de har mulighet til å teste. Dette er moro:)  
Status 20.05.11: Dette var vellykket! Med mye veiledning fant alle fram til problemstillinger og hypoteser som de kunne teste. De designet gode eksperimenter som de gjennomførte. Både rapportene og presentasjonene var gode. Enda er de bare 8.klassinger så evnen til å kombinere teori med praktiske erfaringer er ikke så stor. De har lært mye og neste gang vil jeg legge mer vekt på det. Alt er en prossess. Det viktigste er at elevene lærte mye om metode og at mange fikk vekket forskerspiren opp fra dvalen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar